ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σεμιναρίου

Πρόγραμμα Το Τελικό Πρόγραμμα του σεμιναρίου:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαρτίου, 2011


18.00 – 18.10 Welcome- Details of the workshop.
K. Malizos - M. Hantes
18.10 – 18.22 Surgical anatomy of the shoulder.
K. Malizos
18.22 – 18.24 Clinical examination of the shoulder.
G. Basdekis
18.24 – 18.36 Arthroscopic technique for anterior shoulder instability repair.
S. Kotsaris
18.36 – 18.48 Soft tissue or bony procedure in anterior shoulder instability?
M. Hantes
18.48 – 19.00 Rotator cuff full thickness tear: classification and treatment options.
E. Fandridis
19.00 – 19.12 Factors for rotator cuff repair failure.
N. Koukoulias
19.12 – 19.24 The role of the suprascapular nerve release in overhead athletes with acute or chronic shoulder injuries.
G. Tsikouris
19.24 – 19.36 Industry topic: Linvatec instruments and implants in shoulder arthroscopy
V. Rizos
19.25 – 19.45 Discussion.
21:00 Dinner.


ΣΑΒΒΑΤΟ 12 Μαρτίου, 2011


09:00 - 12:00 Glenohumeral joint
Portal locations
Bankart repair
SLAP repair
Multidirectional instability
Rotator interval closure
12:00 - 13:00 Light lunch.
13:00 - 16:00 Subacromial space
Portal locations
Arthroscopic subacromial decompression
Distal clavicle resection
Rotator cuff repair techniques

Download:

Αρχικό Πρόγραμμα.[pdf - 60KB]


      

Επόμενα Σεμινάρια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ και ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ