ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - Περιγραφή Σεμιναρίου

alt tag Το κάθε Σεμινάριο θα είναι αφιερωμένο σε μια συγκεκριμένη ενότητα ώστε ο εκπαιδευόμενος να λάβει μια λεπτομερή γνώση γύρω από το αντικείμενο της εκπαίδευσής του. Οι ενότητες (και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ) που θα διδάσκονται είναι:

Γόνατο 1: πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος - μηνίσκοι

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τις τεχνικές
 α) πλαστικής του προσθίου χιαστού συνδέσμου με μόσχευμα οπισθίων μηραίων και επιγονατιδικού τένοντα
β) πλαστικής του προσθίου χιαστού με διπλή δέσμη
γ) μηνισκεκτομής
δ) μηνισκοσυρραφής με όλες τις τεχνικές (inside-out, outside-in, all inside)  

Παρασκευή 18.00 -20.00
Διαλέξεις
Πλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου
Συρραφή μηνίσκου
Τεχνικές
Αποτελέσματα
Επιπλοκές
Νεότερες απόψεις

21.00 Δείπνο με τα στελέχη

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 -10.00
Παρακολούθηση χειρουργείων (1 περιστατικό)
1) Πλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με απλή δέσμη και συρραφή μηνίσκου

10.00 – 13.00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
Πλαστική προσθίου χιαστού με μονή δέσμη με οπίσθιους μηριαίους
Πλαστική προσθίου χιαστού με μονή δέσμη με επιγονατιδικό τένοντα
Πλαστική προσθίου χιαστού με διπλή δέσμη

13.00 - 13.30  
ελαφρύ γεύμα

13:30 - 17:00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
Αρθροσκοπική εξέταση του γόνατος
Μηνισκεκτομή
Μηνισκοσυρραφή με διάφορες τεχνικές

Γόνατο 2: οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος και έξω γωνία

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τις τεχνικές
α) πλαστικής του οπισθίου χιαστού συνδέσμου με απλή δέσμη
β) πλαστικής του οπισθίου χιαστού με διπλή δέσμη
γ) ανακατασκευή της οπίσθιας έξω γωνίας του γόνατος με διάφορες τεχνικές (βασιζόμενες στην κεφαλή της περόνης, με τεχνική ενός καναλιού στο μηρό με τεχνική δυο καναλιών στο μηρό κ.λ.π)

Παρασκευή 18.00 -20.00 Διαλέξεις

Πλαστική του οπισθίου χιαστού συνδέσμου
Ανακατασκευή της έξω γωνίας
Διάγνωση
Τεχνικές
Αποτελέσματα
Επιπλοκές
Νεότερες απόψεις

ΣΑΒΒΑΤΟ

9.00 -12.00
Παρακολούθηση χειρουργείου
Πλαστική οπισθίου χιαστού συνδέσμου και ανακατασκευή της έξω γωνίας

13.00 – 18.00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
Πλαστική οπισθίου χιαστού με μονή δέσμη
Πλαστική οπισθίου χιαστού με διπλή δέσμη

21.00 Δείπνο με τα στελέχη

ΚΥΡΙΑΚΗ
9.00 -12.00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
Ανακατασκευή της έξω γωνίας με διάφορες τεχνικές
Larson technique
La Prade technique
Arciero technique

Γόνατο 3: αστάθεια επιγονατίδας και χόνδρινες βλάβες

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τις τεχνικές
α) αρθροσκοπικής διατομής των έξω καθεκτικών συνδέσμων
β) αρθροσκοπικής ρίκνωσης των έσω στοιχείων της επιγονατίδας
γ)  πλαστική του έσω επιγονατιδο-μηριαίου συνδέσμου
δ) οστεοτομία Fulkerson – Elmslie Trilaut
ε) διάφορες τεχνικές χονδρολαστικής

Παρασκευή 18.00 -20.00 Διαλέξεις

Αστάθεια επιγονατίδας
Χόνδρινες βλάβες
Διάγνωση
Τεχνικές
Αποτελέσματα
Επιπλοκές
Νεότερες απόψεις

ΣΑΒΒΑΤΟ

9.00 -12.00
Παρακολούθηση χειρουργείου

12.00 13.00  
ελαφρύ γεύμα

13.00 – 18.00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
Τεχνικές χονδροπλαστικής
Μικροκατάγματα
Αυτόλογη μεταμόσχευση χόνδρο
Μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων

21.00 Δείπνο με τα στελέχη

ΚΥΡΙΑΚΗ
9.00 -12.00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
αρθροσκοπικής διατομής των έξω καθεκτικών συνδέσμων
αρθροσκοπικής ρίκνωσης των έσω στοιχείων της επιγονατίδας
πλαστική του έσω επιγονατιδο-μηριαίου συνδέσμου
οστεοτομία Fulkerson – Elmslie Trilaut

Ώμος: αστάθεια ώμου και ρήξεις τενοντίου πετάλου

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τις τεχνικές
α) αποκατάστασης πρόσθιας αστάθειας του ώμου
β) αποκατάστασης βλαβών SLAP
γ) Υπακρωμιακή προστριβή και εκτομή του τελικού άκρου της κλειδας
δ) συρραφή ρήξης τενοντίου πετάλου 

Παρασκευή 18.00 -20.00
Διαλέξεις
Αστάθεια ώμου
Ρήξη του τενοντίου πετάλου
Τεχνικές
Αποτελέσματα
Επιπλοκές
Νεότερες απόψεις

21.00 Δείπνο με τα στελέχη

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 - 10.00
Παρακολούθηση χειρουργείων (1 περιστατικό)
1) αποκατάσταση πρόσθιας αστάθειας ώμου

10.00 13.00  
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
Αποκατάσταση πρόσθιας αστάθειας ώμου
Αποκατάσταση βλαβών SLAP

13.00 13.30  
ελαφρύ γεύμα

13.30 -17.00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα

Αρθροσκοπική συρραφή ρήξεων του τενοντίου πετάλου

Ποδοκνημική: χόνδρινες βλάβες, αρθροκοπικός καθαρισμός

Ο στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος να εξοικειωθεί με τις τεχνικές
α) αρθροσκόπησης ποδοκνημικής
β) αρθροσκοπικό καθαρισμό οστεοφύτων στο πρόσθιο τμήμα της ποδοκνημικής
γ) αρθροσκόπηση οπισθίου τμήματος ποδοκνημικής
δ) αφαίρεση os trigonum αστραγάλου

Παρασκευή 18.00 -20.00
Διαλέξεις
Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής
Τεχνικές
Αποτελέσματα
Επιπλοκές
Νεότερες απόψεις

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 -12.00
Παρακολούθηση χειρουργείων (1-2 περιστατικών)

1. Αρθροσκοπικός καθαρισμός ποδοκνημικής (πρόσθιο διαμέρισμα)
2. Αρθροσκοπικός αφαίρεση os-trigonum

12.00 13.00  
ελαφρύ γεύμα

13.00 – 18.00
Πρακτική άσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα
Βασικές τεχνικές αρθροσκόπησης ποδοκνημικής
Αρθροσκοπικός καθαρισμός οστεοφύτων προσθίου διαμερίσματος

21.00 Δείπνο με τα στελέχη

ΚΥΡΙΑΚΗ
9.00 -12.00
Βασικές τεχνικές αρθροσκόπησης ποδοκνημικής οπισθίου διαμερίσματος
Αρθροσκοπική αφαίρεση os trigonum

Επόμενα Σεμινάρια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ και ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ